Vereniging

Oprichting

De Club van 50 is een initiatief van tennisvereniging B.L.T.C. in Blaricum (hierna “BLTC”).
De oprichtingsdatum is 18 oktober 2018. De Club van 50 is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doelstelling

De “Club van 50” is een vorm van sponsoring waarbij het voor leden en niet-leden van BLTC mogelijk is om BLTC financieel te ondersteunen.
Het bijeengebrachte geld wordt aan BLTC ter beschikking gesteld voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten of andere aanwending indien hiermee BLTC wordt ondersteund in de ruimste zin.

Commissie van BLTC

De Club van 50 vormt binnen de BLTC een apart orgaan (in statutaire zin een commissie) met een eigen bestuur. Voor het administratieve beheer van de Club van 50 wordt in de boekhouding van BLTC een reserve “Club van 50” gecreëerd waar alle baten en lasten van de “Club van 50” op worden geadministreerd. De Club van 50 en haar bestuur hebben geen bevoegdheden te beschikken over het geld anders dan in dit reglement staat aangegeven. Beheer gelden Club van 50 geschiedt door de penningmeester van BLTC.

Jaarvergadering

Het bestuur van de Club van 50 organiseert ten minste jaarlijks een bijeenkomst voor de leden van de Club van 50 (“de jaarvergadering”) waarin een presentatie zal worden gedaan van de inkomsten en uitgaven van de Club van 50 sinds de vorige jaarvergadering. De kosten voor de jaarvergadering zullen uit de financiële middelen van de Club van 50 worden betaald zodat deze niet ten laste komen van BLTC. Daarbij wordt ernaar gestreefd om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Bestuur van de Club van 50

Het bestuur van de Club van 50, bestaande uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester, wordt als volgt samengesteld:

  • Tot de eerste jaarvergadering: door de oprichtingscommissie (t.w. het bestuur van BLTC).
  • Na de eerste jaarvergadering (“oprichtingsvergadering”): door het gekozen bestuur van de Club van 50. Bestuursleden hebben een zittingstermijn van minstens 2 jaar. Het bestuur van de Club van 50 stelt een rooster van aftreding op waarbij het niet mogelijk is dat de drie bestuursleden gelijktijdig aftreden.
  • Vanaf 2 jaar na oprichting (d.w.z. vanaf de jaarvergadering 2020) worden nieuwe bestuursleden verkozen door de jaarvergadering.
  • Bestuursleden worden gekozen bij gewone meerderheid van de op de jaarvergadering aanwezige Club van 50 leden.

Lidmaatschap Club van 50

Ieder natuurlijk persoon die de BLTC een warm hart toedraagt en bereid is jaarlijks 50 euro te betalen voor dit lidmaatschap, kan lid worden van de Club van 50. Een lidmaatschap is niet overdraagbaar. Het bestuur van de Club van 50 houdt een register bij waarin de namen van alle “Club van 50” leden zijn opgenomen. Het bestuur van de Club van 50 kan besluiten om meer dan 50 leden tot de Club van 50 toe te laten treden.

Hoe word je lid?

Men kan lid worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur van BLTC, bij het bestuur van de Club van 50 of bij de ledenadministratie van BLTC.

Contributie

De contributie van de Club van 50 bedraagt € 50, – per jaar. De contributie wordt in 1 termijn van € 50, – automatisch geïncasseerd in de maand maart.
Er is geen maximum gesteld aan de jaarlijkse bijdrage per lid. Een hogere bijdrage, in een veelvoud van € 50,00 zorgt niet voor een veelvoud aan lidmaatschappen.

Automatische verlenging

Het lidmaatschap is voor 1 jaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij een lid het lidmaatschap op eigen initiatief beëindigt. Eén jaar is gelijk aan een kalenderjaar. Opzegging van het BLTC-lidmaatschap leidt niet automatisch tot opzegging van lidmaatschap van de Club van 50.

Einde lidmaatschap van de Club van 50

Opzegging door een lid dient schriftelijk bij de secretaris van de Club van 50 te geschieden uiterlijk voor 1 januari van het aankomende verenigingsjaar.
Opzeggen door het bestuur van de Club van 50 kan geschieden als het lid heeft nagelaten aan haar of zijn verplichtingen te voldoen. Bij opzegging door het bestuur van de Club van 50 zal dit geschieden met opgave van reden aan het betreffende lid.

Bepalen van de bestemming van de gelden

Het bestuur van de Club van 50 doet tijdens de jaarvergadering aan de leden van de Club van 50 één of meerdere voorstellen voor de bestemming van de ingebrachte gelden. Alle voorstellen worden voor akkoord voorgelegd aan het bestuur van BLTC.
Alle leden van de Club van 50 kunnen zelfstandig voorstellen indienen bij het bestuur van de Club van 50. Ook het BLTC-bestuur kan voorstellen indienen.
Tijdens de jaarvergadering kunnen de leden van de Club van 50 een keuze maken uit de voorstellen. Het bestuur van de Club van 50 ziet erop toe dat de keuze wordt uitgevoerd conform besluit en binnen de afgesproken termijn.

Stemming over de voorstellen

Het uiteindelijk gekozen voorstel wordt aangenomen bij een meerderheid van de aanwezige stemmen die door de aanwezige leden van de Club van 50 worden uitgebracht tijdens de jaarvergadering. Indien leden niet aanwezig kunnen zijn bij een jaarvergadering, kunnen ze hun stem voor aanvang schriftelijk of per e-mail indienen bij de secretaris van de Club van 50.

Slotbepalingen
Aan een lidmaatschap van de Club van 50 kunnen geen andere rechten worden ontleend dan het deelnemen aan de jaarvergadering van de Club van 50 en het indienen van voorstellen voor bestemming van de ingebrachte gelden.
Indien om welke reden dan ook besloten wordt tot ontbinding van de Club van 50, vervallen alle dan eventueel nog aanwezige geldelijke middelen aan BLTC.
Wanneer zich omstandigheden, situaties of zaken voordoen waarin dit reglement niet voorziet, dan ligt de beslissingsbevoegdheid bij het bestuur van BLTC.
Het BLTC-bestuur is bevoegd wijzigingen in dit reglement aan te brengen.

Goedgekeurd door het bestuur van BLTC, oktober 2018

(dit reglement is ook als download beschikbaar)Nieuwsbrief

Altijd onregelmatig, nooit saai: schrijf je nu in en blijf op de hoogte van onze BLTC In Between!

Copyright 2023 © Alle rechten voorbehouden.